صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما
       ثبت نام       مهلت ارسال مقالات
Scoreجزئیات امتیاز بازآموزی

 

 

 

 

 

 
جمهوری اسلامی ایران 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
معاونت آموزشــی 
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

بسمه تعالــی

 

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان 
(
همایش و کنگره)

جناب آقاي / سركار خانمدکتر محمدجواد دهقان نیری

دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سلام علیکم، احتراما، بازگشت به درخواست امتیاز برنامه تازه های جراحی کاتاراکت با شناسه 92494که به مدت 3 روز از تاریخ 1396/3/3لغایت 1396/3/5توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد؛ به استحضار می رساند که اعطای امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنها طبق جدول ذیل و همچنین اعطای 4 امتیاز به سخنرانان در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازای هر سخنرانی به عنوان فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مورد تاييد 
تذکر 1: هرگونه تغییر در مشخصات برنامه فوق الذکر فقط با مجوز اداره کل آموزش مداوم مجاز خواهد بود 
تذکر 2: گواهی شرکت مشمولین در صورت صدور از طریق سامانه دارای اعتبار بوده و گواهی های دستی صادره فاقد اعتبار می باشد 
تذكر3: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 938/504/د مورخ 24/12/1390 حداكثر ظرف مدت 20 روز پس از اجراي برنامه نسبت به تكميل ليست شركت‌كنندگان در برنامه از طريق سامانه اقدام گردد . بديهي است پس از اين زمان امكان درج مشخصات مشمولين ميسر نخواهد بود.

تعداد شرکت کنندگان در برنامه: 300 
کد برنامـــه: 11018102
شناسه برنامه: 92494
کد سازمان برگزار کننده: 21111 
الویت: الویت عادی 
ماده 12: استفاده شده است

 

نــام رشــته

امتیـــاز

هزینه مجموع

[1722] چشم پزشکی* | تخصص

13

2700000

[1987] بینایی سنجی | دکترا

9.25

1500000

[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد

9.25

1500000

[1113] بینایی سنجی | کارشناسی

9.25

1500000

علی بیداری 

 


 

 


کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی اخبار گالری
حامیان سمینار